Icon

Algemene voorwaarden B2B

Intercodam Algemene Voorwaarden B2B
23 mei 2022
Inhoudsopgave

Artikel 1 – definities
Artikel 2 – toepassing
Artikel 3 – offerte
Artikel 4 – overeenkomsten
Artikel 5 – prijzen
Artikel 6 – levertijd, levering en risico
Artikel 7 – betaling
Artikel 8 – eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – keuring van materialen
Artikel 10 – Installatie en montage Materialen
Artikel 11 – zekerheid
Artikel 12 – aansprakelijkheid
Artikel 13 – einde overeenkomst
Artikel 14 – overmacht
Artikel 15 – nietige c.q. vernietigbare bepalingen
Artikel 16 – toepasselijk recht en bevoegde rechterIndien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie Ondernemer Offertes uitbrengt/de partij met wie Ondernemer een Overeenkomst sluit tot levering van Materialen en/of daartoe te verwerken producten.
Materialen: alle bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten en alle overige Materialen en producten die Ondernemer conform de Overeenkomst aan Koper zal leveren en/of geleverd heeft.
Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde schriftelijke aanbieding van Ondernemer voor de levering van Materialen alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.
Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercodam B.V. gevestigd te Amsterdam, lid van de HIBIN, en de aan haar gelieerde vennootschappen.
Order: Order van Koper tot levering van Materialen en diensten door Ondernemer zoals omschreven in de Offerte.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Ondernemer en Koper ter zake van het leveren van de Materialen zoals weergegeven in de Offerte.
Partijen: Ondernemer en de Koper gezamenlijk.
Werk: de door Ondernemer geïnstalleerde of gemonteerde Materialen.

ARTIKEL 2 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Ondernemer en de aan haar gelieerde vennootschappen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle Offertes van Ondernemer, Orders, Overeenkomsten met Koper en leveringen van Materialen en het verrichten van diensten door Ondernemer ten behoeve van Koper.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Ondernemer zijn aanvaard.
Die afwijkingen gelden slechts voor de Overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Ondernemer en alle personen die voor Ondernemer (en/of aan haar gelieerde vennootschappen) werkzaam zijn en/of door Ondernemer (en/of de aan haar gelieerde vennootschappen) zijn ingeschakeld.
Ondernemer wijst de toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene (inkoop­) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van Ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij Overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen voor zover deze van toepassing zullen zijn op toekomstige Offertes en Orders.

ARTIKEL 3 - Offerte
Alle Offertes van Ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn Offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien een vaste termijn voor aanvaarding niet is vermeld, dan kan Ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de Koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
Indien een Order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze Order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane Offerte door Ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
De in de Offerte genoemde data en termijnen zijn altijd indicatief en betreffen nooit fatale data of termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Ondernemer is overeengekomen. Ondernemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Ondernemer.
De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte vermeld.
De Offerte bevat een omschrijving van de aangeboden Materialen en/of diensten. Koper kan aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Materiaal en of in de voorwaarden voor de aankoop van de Materialen geen rechten ontlenen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Offertes binden Ondernemer niet.
Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de Offerte gericht is.
Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

ARTIKEL 4 - Overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand doordat de Koper de Offerte van Ondernemer ondertekend aan Ondernemer retourneert voordat de Offerte vervalt – hetzij Koper schriftelijke of op enige andere wijze akkoord gaat met de Offerte – hetzij Ondernemer met instemming van Koper met het verlenen van de diensten en/of het leveren van de Materialen is begonnen.
In aanvulling van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een Overeenkomst tot stand indien Ondernemer na aanvraag van de Koper de Order schriftelijk aan de Koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Ondernemer bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
De door Koper geaccordeerde Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomst c.q. de Overeenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.
Indien de Koper de Offerte van Ondernemer eenzijdig wijzigt, dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. Deze wijziging maakt pas deel uit van de Overeenkomst na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding ervan door Ondernemer.
Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
Koper zorgt ervoor dat alle informatie, gegevens, tekeningen, vormgeving, afmetingen en daarmee verband houdende zaken – waarvan Ondernemer aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens, tekeningen, vormgeving, afmetingen en daarmee verband houdende zaken niet tijdig door Koper aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, gegevens, afmetingen c.q. documentatie.
Koper is verplicht alle diensten en Materialen conform de Overeenkomst af te nemen van Ondernemer. Koper is gehouden alle medewerking te verlenen die van haar in alle redelijkheid mag worden verwacht om het verlenen van de diensten en leveren van de Materialen door Ondernemer mogelijke te maken.

ARTIKEL 5 - Prijzen
Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel gelost achter de vrachtwagen conform de aan de Koper verstrekte prijslijst of Offerte van Ondernemer.
Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
Indien na de datum van de Offerte, ook indien Ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging, zoals door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving, ondergaat, is Ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zonder dat dit Koper het recht geeft de Overeenkomst te annuleren.

ARTIKEL 6 – Levertijd, levering en risico
De tussen Ondernemer en de Koper overeengekomen levertijden worden door Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Ondernemer.
De Koper kan de Overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de Materialen en diensten weigeren.
De leveringstermijn gaat pas in wanneer tussen Koper en Ondernemer overeenstemming is bereikt over de Overeenkomst alsmede over alle technisch noodzakelijke details en gegevens en alle noodzakelijke informatie c.q. gegevens door Ondernemer zijn ontvangen en de overeengekomen betalingstermijn(en) door Ondernemer zijn ontvangen.
De aflevering geschiedt af-magazijn of gelost achter de vrachtwagen, conform de aan de Koper verstrekte prijslijst of Offerte van Ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
Bij aflevering af-magazijn worden de Materialen geacht door Ondernemer te zijn geleverd en door de Koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
Bij aflevering gelost achter de vrachtwagen worden de Materialen geacht door Ondernemer te zijn geleverd en door de Koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn gelost.
De Koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Ondernemer en de schade van Ondernemer indien de Koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.
Ingeval van aflevering gelost achter de vrachtwagen zal Ondernemer die Overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
Indien de Materialen niet door Ondernemer worden afgeleverd maar door Koper of een derde in opdracht van Koper worden vervoerd, is Ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn.
Bij aflevering gelost achter de vrachtwagen behoeft Ondernemer de Materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de Materialen aldaar in ontvangst te nemen.
Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
De Koper zal, indien in de Overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

ARTIKEL 7 - Betaling
De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de Ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
Indien de Overeenkomst tevens het vervoer van Materialen omvat kan Ondernemer de Materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs door Koper aan de Koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
Ondernemer zal uiterlijk binnen 1 week na de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur voor de overeengekomen koopprijs en overige kosten aan Koper sturen. Koper is verplicht om alle facturen van Ondernemer binnen dertig (30) dagen na dagtekening aan Ondernemer te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.
Indien Koper in gebreke blijft de betaling tijdig te voldoen, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Ondernemer, dan wel een derde namens Ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
Indien de Koper niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de Koper ongeacht of Ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke handelsrente.
Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de Koper verschuldigde kosten, de door de Koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de Koper.

ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud
Ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door Ondernemer aan de Koper geleverde Materialen totdat de gehele koopprijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Ondernemer op de Koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Ondernemer.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de Koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Ondernemer uit hoofde van enige Overeenkomst tussen Ondernemer en Koper, dan is Ondernemer gerechtigd de Materialen die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, onverminderd diens recht op verdere schadevergoeding. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Het terugnemen van de Materialen brengt op geen enkele wijze de ontbinding van de Overeenkomst met zich mee.
Het is de Koper niet toegestaan om geleverde Materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de Koper is overgegaan.
In het geval derden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Materialen in beslag nemen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper gehouden Ondernemer hiervan zo snel als in alle redelijkheid mag worden verwacht te informeren.
Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Materialen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Ondernemer op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Materialen te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Koper zal op eerste verzoek Ondernemer inzage geven in de afgesloten verzekering.
Voor het geval dat Ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Ondernemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

ARTIKEL 9 – Keuring van materialen
De Koper is gehouden om te leveren Materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid Materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 48 uur na aflevering door Koper schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld.
In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de Koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 7 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan Ondernemer.
Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de te leveren Materialen zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
Het recht van de Koper om zich erop te beroepen dat de Materialen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de Koper dit niet binnen 48 uur nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Ondernemer dient schriftelijk op de hoogte gesteld onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
De rechten van de Koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde Materialen c.q. producten althans na invoering van de geleverde Materialen c.q. producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
De Koper dient Ondernemer binnen een termijn van 48 uur schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig Koper ontdekt had kunnen worden, bij gebrek waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
Indien Ondernemer van mening is dat een klacht van Koper gegrond is, zal Ondernemer in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Materialen nogmaals te (doen) leveren. In het geval dat het alsnog leveren van de Materialen naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Ondernemer de betaalde koopprijs voor de Materialen aan Koper terugbetalen. In alle gevallen is Ondernemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12.

ARTIKEL 10 – Installatie en montage Materialen
Indien de Ondernemer ook werkzaamheden bestaande uit de montage of installatie van Materialen verzorgt, zal dit nadrukkelijk op de Offerte worden vermeld en zal daartoe een aparte factuur worden opgemaakt. De factuur voor de installatie/montage wordt verstuurd aan de Koper na levering van de montage/installatie diensten.
Indien de aangeschafte Materialen door de Ondernemer worden gemonteerd c.q. geïnstalleerd dan gelden de bedingen zoals geformuleerd in artikel 12.
De Koper is gehouden het geleverde Werk op moment van oplevering te doen onderzoeken. Eventuele gebreken aan het geleverde Werk dienen door de Koper binnen 48 uur na oplevering aan de Ondernemer te worden gemeld.
Ten aanzien van de ontstane gebreken aan het door Ondernemer uitgevoerde Werk welke direct aan de Ondernemer kunnen worden toegerekend zullen gedurende een termijn van 12 maanden vanaf de oplevering van het Werk kosteloos worden verholpen. De gebreken als bedoeld in dit lid zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Koper onderkend hadden kunnen worden en door de Koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, daarna schriftelijk aan de Ondernemer schriftelijk zijn meegedeeld.
De mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, is ter beoordeling van Ondernemer.
Klachten zullen niet in behandeling worden genomen wanneer blijkt dat er sprake is van oneigenlijk en onveilig gebruik en/of de Koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht of reparaties hebben verricht aan het geleverde.

ARTIKEL 11 - Zekerheid
Indien Ondernemer dit noodzakelijk acht is de Koper verplicht om op eerste verzoek van Ondernemer terstond genoegzaam en in de door Ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Koper daaraan niet heeft voldaan, is Ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
Indien de Koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
Heeft Ondernemer de Materialen reeds verzonden voordat aan Ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan Ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de Materialen aan de Koper worden afgegeven, zelfs al heeft de Koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Ondernemer. Ondernemer dient de Koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de Koper voldoende zekerheid stelt.

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid
Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper lijdt als gevolg van het oneigenlijk en onveilig gebruik, ondeugdelijke montering van de Materialen c.q. producten door de Koper en/of enige derde in opdracht van Koper, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Ondernemer.
Indien in rechte zou komen vast te staan dat Ondernemer en/of de door haar ingeschakelde derde aansprakelijk is voor door Koper geleden schade dan is de totale aansprakelijkheid van Ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad of anderszins in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer wordt uitgekeerd indien geen verzekering is afgesloten of uitkering wordt geweigerd, tot maximaal vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke Materialen, zulks ter keuze van Ondernemer en voor zover Ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van Orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Ondernemer.
In geval van levering van producten door Ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Ondernemer op deze Materialen c.q. producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
Indien Ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de Koper Ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer.
Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ondernemer heeft voldaan.
Indien de Koper Ondernemer kan aanspreken op de door Ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Ondernemer.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Ondernemer en de aan haar gelieerde vennootschappen en ieder ander van wiens hulp Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 – Einde overeenkomst
Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
in geval de Koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door Koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
in geval de Koper niet voldoet aan een verzoek van Ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 10;
Koper overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
beslag op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;
Koper jegens Ondernemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst, hetgeen onder meer het geval is indien de Koper niet tijdig de koopprijs betaalt of terzake de Materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt.
Ondernemer is in de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen gerechtigd om de door Koper aan Ondernemer verschuldigde koopprijs terstond in zijn geheel op te eisen.
Koper is verplicht om Ondernemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 12 lid 1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 12 lid 1 sub f voordoet, is de Koper van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Ondernemer direct opeisbaar.
Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Ondernemer aan de Koper, Ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de Overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Ondernemer kan de Koper schriftelijk toestemming geven de Overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen betaling door de Koper van een redelijke vergoeding voor het door Ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
In geval Ondernemer de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Ondernemer uit welke hoofde dan ook van de Koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 14 - Overmacht
In geval van overmacht is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zulks ter harer keuze en zonder dat Ondernemer gehouden is om enige door Koper geleden schade te vergoeden.
In deze Overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Ondernemer de Materialen betrekt.
In het geval dat Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Koper die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Koper gedeeltelijk Materialen en/of diensten heeft geleverd – en aan de reeds geleverde Materialen en/of diensten zelfstandige waarde toekomst – is Ondernemer gerechtigd om de betreffende Materialen en/of diensten separaat te factureren. Koper is alsdan gehouden de betreffende factuur van Ondernemer te voldoen.

ARTIKEL 15 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen
In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ondernemer en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle door Ondernemer aangegane Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
Eventuele geschillen tussen Ondernemer en Koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Ondernemer.
In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft Ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.