Icon

Wij hebben onze activiteiten van Studio Amstelveen beëindigd. Voor tegels & sanitair bent u van harte welkom in de showrooms in Amsterdam en Haarlem.

Intercodam en Mutina nodigen u uit om 15 september de nieuwe Mutina collectie te ontdekken!  Klik hier voor meer info.

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN INTERCODAM

Intercodam Algemene Voorwaarden Consumenten
23 mei 2022

Inhoudsopgave
Artikel 1 – definities
Artikel 2 – toepasselijkheid
Artikel 3 – offerte
Artikel 4 – totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 – verplichtingen van de ondernemer
Artikel 6 – verantwoordelijkheid van de consument
Artikel 7 – onvoorziene complicaties
Artikel 8 – meer- en minderwerk
Artikel 9 – beëindiging van het werk in onvoltooide staat
Artikel 10 – (op)levering
Artikel 11 – retourzendingen
Artikel 12 – prijs en betaling levering materialen
Artikel 13 – prijs en betaling montage en/of installatie
Artikel 14 – niet-nakoming van de betalingsverplichting
Artikel 15 – garantie voor de geleverde materialen
Artikel 16 – garantie voor het gemonteerde
Artikel 17 – klachten
Artikel 18 – beperkingen van de aansprakelijkheid
Artikel 19 – nietige c.q. vernietigbare bepalingen
Artikel 20 – geschillenregeling
Artikel 21 – branchegarantie nakoming bindende adviezen
Artikel 22 – opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Artikel 23 – reglement hibin garantiefonds
Artikel 24 – overmacht
Artikel 25 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Algemene Consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.
Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
HIBIN Garantiefonds: Het fonds van HIBIN dat de opdrachtgever garandeert dat de overeenkomst volledig wordt nagekomen in de situatie dat de Ondernemer hiertoe zelf niet meer in staat is vanwege surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het reglement van het HIBIN Garantiefonds maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Materialen: alle door Ondernemer te koop aangeboden bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten en alle overige materialen en producten.
Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde schriftelijke aanbieding van Ondernemer voor de levering van Materialen en/of uit te voeren werkzaamheden alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.
Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercodam B.V. gevestigd te Amsterdam, lid van de HIBIN.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en Consument ter zake van het leveren van de Materialen en/of uit te voeren werkzaamheden zoals weergegeven in de Offerte.
Partijen: Ondernemer en de Consument gezamenlijk.
Werk: het totaal van de tussen de Consument en de Ondernemer overeengekomen levering van Materialen en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Ondernemer en de aan haar gelieerde vennootschappen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Offertes van, (prijs)aanbiedingen, orders, Overeenkomsten met Consument en leveringen van Materialen en het verrichten van werkzaamheden door Ondernemer ten behoeve van Consument.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Ondernemer zijn aanvaard. Die afwijkingen gelden slechts voor de Overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Ondernemer en alle personen die voor Ondernemer (en/of aan haar gelieerde vennootschappen) werkzaam zijn en/of door Ondernemer (en/of de aan haar gelieerde vennootschappen) zijn ingeschakeld.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen voor zover deze van toepassing zullen zijn op toekomstige Offertes en Orders.
Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, heeft dit niet als gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer het recht zou verliezen ten aanzien van de overige bepalingen strikte naleving te verlangen.

ARTIKEL 3 - Offerte
De Offerte omvat een schriftelijke omschrijving van de te leveren Materialen en indien wenselijk de uit te voeren werkzaamheden. Consument kan aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Materiaal, in de voorwaarden voor de aankoop van de Materialen en/of de voorwaarden voor het verrichten van de werkzaamheden geen rechten ontlenen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Offertes binden Ondernemer niet.
Alle Offertes van Ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn Offertes steeds herroepen, tenzij Ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien een vaste termijn voor aanvaarding niet is vermeld dan kan Ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de Consument na verloop van 14 dagen na de datum van de Offerte nog niet heeft gereageerd, zonder dat Ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
De in de Offerte genoemde levertijden zijn altijd indicatief en betreffen nooit fatale data of termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Ondernemer is overeengekomen. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
Is voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van Materialen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
De Offerte geeft inzicht in de prijs van de Materialen en de uit te voeren werkzaamheden.
De in de Offerte genoemde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte vermeld.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De in enige Offerte of enige andere aanbieding gehanteerde tarief of prijs geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige bestellingen
De Offerte vermeldt de betalingswijze.
Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het Materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
De Offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en het daarbij behorende reglement van het HIBIN Garantiefonds.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1.Overeenkomsten komen tot stand doordat de Consument de Offerte van Ondernemer ondertekend en aan Ondernemer retourneert voordat de Offerte vervalt – hetzij Consument schriftelijke of op andere wijze (bijv. per e-mail en/of WhatsApp) akkoord gaat met de Offerte – hetzij Ondernemer met instemming van Consument met het verrichten van de werkzaamheden en/of het leveren van de Materialen is begonnen.
In aanvulling van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een Overeenkomst tot stand indien Ondernemer op verzoek van de Consument de order/bestelling schriftelijk aan de Consument bevestigt. De inhoud van de bestellingsbevestiging van Ondernemer bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
3.De door Consument geaccordeerde Offerte, deze Algemene Voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten c.q. de Overeenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.
Indien de Consument de Offerte van Ondernemer eenzijdig wijzigt, dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. Deze wijziging maakt pas deel uit van de Overeenkomst na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding ervan door Ondernemer.
Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
Consument zorgt ervoor dat alle informatie, gegevens, tekeningen, vormgeving, afmetingen en daarmee verband houdende zaken – waarvan Ondernemer aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens, tekeningen, vormgeving, afmetingen en daarmee verband houdende zaken niet tijdig door Consument aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de Ondernemer
De Ondernemer levert de overeengekomen Materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst. De Ondernemer voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit.
De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt de Ondernemer zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De Ondernemer verwijst in dit geval naar haar Privacy Verklaring.
De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, zijnde werkdagen, die gelden voor de Onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
De Ondernemer neemt bij de levering van Materialen en bij de uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
De Ondernemer verstrekt de Consument duidelijke instructies over het lossen van de Materialen, zodat de plaats van aflevering van de Materialen goed bereikbaar is en de Materialen achter de vrachtwagen kunnen worden gelost. De Ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in de Offerte.
De Ondernemer is verplicht de Consument te wijzen op:
onjuistheden in de opdracht voor zover de Ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de Consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de Ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de Ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
De Ondernemer verplicht zich na aanvang het Werk regelmatig voort te zetten.
De Ondernemer draagt er zorg voor dat het Werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheid van de Consument
De Consument stelt de Ondernemer in de gelegenheid de Materialen af te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten.
De Consument dient de Materialen bij aflevering te controleren op aantallen en beschadigingen. Gebreken in geleverde Materialen die de Consument redelijkerwijs kan constateren dienen door de Consument na aflevering en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontvangst van de Materialen, schriftelijk te worden gemeld bij de Ondernemer.
De Consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de Materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
De Consument zorgt ervoor dat de Ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het Werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de Ondernemer.
De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Consument.
De Consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van de Ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Consument de Ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Consument de daarmee voor de Ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de Consument kunnen worden toegerekend.
Indien het Werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de Consument komen, heeft de Ondernemer recht op een termijnverlenging.
De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door Consument verstrekte informatie, gegevens, tekeningen, vormgeving, afmetingen en daarmee verband houdende zaken;
onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;
gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
gebreken in Materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de Ondernemer om de Consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 6.

ARTIKEL 7 - Onvoorziene complicaties
Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de Ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Consument.
Indien de Ondernemer de Consument niet kan bereiken, dient hij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
Eventuele extra kosten die de Ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk
Bij de prijsvorming methode aanneemsom kan de Consument nadat de Overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 9 - Beëindiging van de werkzaamheden in onvoltooide staat
De Consument is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst tot uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Indien Ondernemer een gedeelte van de werkzaamheden reeds heeft uitgevoerd is Ondernemer gerechtigd om de betreffende werkzaamheden te factureren. Consument is alsdan gehouden de betreffende factuur van Ondernemer te voldoen, inclusief gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor de gederfde winst die de Ondernemer over het gehele Werk zou hebben genoten.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ondernemer, zal Ondernemer in overleg met de Consument zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Consument toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Ondernemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Consument in rekening gebracht. Ondernemer zal de Consument zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Consument is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Ondernemer genoemde termijn te voldoen, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het Werk in onvoltooide staat mee te werken.

ARTIKEL 10 - (Op)levering
Het Werk wordt in de navolgende gevallen als opgeleverd beschouwd:
wanneer de Ondernemer de Consument schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
wanneer een redelijke termijn, maximaal 48 uur, is verstreken nadat de Ondernemer schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld dat het Werk voltooid is en deze heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de Consument binnen die periode het Werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De Ondernemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen op de door haar gewenste manier;
en wanneer de Consument het object waaraan het Werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
De Materialen worden in de navolgende gevallen als geleverd beschouwd:
bij levering van Materialen af magazijn: zodra de Materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen; en
bij franco levering van Materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en achter de vrachtwagen zijn gelost.

ARTIKEL 11 – Retourzendingen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Prijs en betaling levering Materialen
Indien de Ondernemer tijdens het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt dan kan de Ondernemer deze prijs niet verhogen behalve wanneer de prijsstijging een gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst en/of wanneer de prijsstijging voortvloeit uit de wet.
De Ondernemer kan bij het sluiten van de Overeenkomst van de Consument een vooruitbetaling op het overeengekomen bedrag bedingen. Op de vooruitbetaling zijn de bepalingen van het HIBIN Garantiefonds dat deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
De facturatie van Materialen aan de Consument geschiedt in twee termijnen:
De Ondernemer stuurt uiterlijk binnen 1 week na het sluiten van de Overeenkomst c.q. de bevestiging van de bestelling een aanbetalingsfactuur ter waarde van (circa) een kwart (25%) van de totale waarde van de Overeenkomst. Deze factuur dient per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen, betaald te worden zodat de Ondernemer de Materialen kan reserveren in haar magazijn en/of de productie van Materialen kan inplannen bij haar leveranciers. Het niet tijdig betalen van deze factuur heeft tot gevolg dat de order niet in behandeling wordt genomen; en
Voordat de levering van de Materialen gepland staat, stuurt de Ondernemer de factuur voor de resterende (circa) driekwart (75%) van de waarde van de Overeenkomst. Betaling van deze factuur dient uiterlijk vijf dagen voor het moment van levering te geschieden.
De Ondernemer maakt thans gebruik van de volgende betalingsmethoden:
Betaling per bankoverschrijving;
Betaling per pin in magazijn bij het afhalen;
Betaling per pin in de winkel;
Betaling contant (max EUR 2.000,-) ;
De betalingsmethode van Ondernemer kunnen worden uitgebreid.

ARTIKEL 13 – Prijs en betaling werkzaamheden
Indien de Ondernemer ook werkzaamheden bestaande uit de montage of installatie van Materialen verzorgt, zal dit nadrukkelijk op de Offerte worden vermeld en zal daartoe een aparte factuur worden opgemaakt.
De factuur voor de installatie/montage wordt verstuurd aan de Consument na levering van de montage/installatie diensten.
Indien wordt afgeweken van de offertewaarde, bijvoorbeeld in geval van meer/minderwerk, moeten Partijen dit vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen.
In voorkomende gevallen kunnen Consument en Ondernemer een andere betaling afspreken, deze dient schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd.

ARTIKEL 14 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting
Indien de Consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de Ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum van de factuur één betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
De Ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Consument.
De Ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte Materialen, totdat de Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 15 - Garantie voor de geleverde Materialen
De door de Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor die binnen Nederland zijn bestemd.
2.De Consument is gehouden de geleverde Materialen te doen onderzoeken op het moment dat de Materialen hem ter beschikking worden gesteld.
Eventuele gebreken aan de geleverde Materialen dienen door de Consument binnen 48 uur aan de Ondernemer te worden gemeld. Na verloop van deze periode vervalt het beroep op non-conformiteit tenzij het gebreken betreft die niet eerder door de Consument hadden kunnen worden geconstateerd.
De Ondernemer garandeert dat eventuele gebreken aan de geleverde Materialen gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de levering kosteloos zullen worden vervangen - uitsluitend inhoudende het afleveren van nieuwe Materialen -, tenzij Ondernemer aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend. De gebreken als bedoeld in dit lid zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Consument onderkend hadden kunnen worden en door de Consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de Ondernemer zijn meegedeeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het ontstane gebrek een gevolg is van oneigenlijk en onveilig gebruik, ondeugdelijke montering en/of installatie van de Materialen en/of de schuld of grove nalatigheid aan de zijde van de Consument en/of een derde dan wel het gevolg zijn van wijzigingen en/of reparaties die zijn uitgevoerd door de Consument of een derde.
Iedere vorm van garantie komt eveneens te vervallen wanneer het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden.
Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken Materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de Ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN-normen, geldt die garantie ook tussen de Ondernemer en de Consument.

ARTIKEL 16 - Garantie voor het gemonteerde
Indien de aangeschafte Materialen door de Ondernemer worden gemonteerd c.q. geïnstalleerd dan gelden de bedingen zoals geformuleerd in artikel 18.
De Consument is gehouden het geleverde Werk op moment van oplevering te doen onderzoeken. Eventuele gebreken aan het geleverde Werk dienen door de Consument binnen 3 dagen na oplevering aan de Ondernemer te worden gemeld.
Ten aanzien van de ontstane gebreken aan het door Ondernemer uitgevoerde Werk welke aan de Ondernemer kunnen worden toegerekend zullen gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de oplevering van het Werk kosteloos worden verholpen. De gebreken als bedoeld in dit lid zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Consument onderkend hadden kunnen worden en door de Consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, daarna schriftelijk aan de Ondernemer zijn meegedeeld.
De mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, is ter beoordeling van Ondernemer.

ARTIKEL 17 – Klachten
Indien de Consument constateert dat de Ondernemer niet aan haar verplichtingen jegens de Consument heeft voldaan, dan kan de Consument de Ondernemer daarvan op de hoogte stellen middels het indienen van een klacht.
De klacht of het gebrek dient duidelijk en volledig te zijn omschreven en zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur, aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
De Ondernemer dient door de Consument in de gelegenheid te worden gesteld om de klacht te kunnen onderzoeken.
Indien de klacht niet binnen een redelijk termijn of binnen drie maanden na indiening van de klacht minnelijk kan worden opgelost, dan kan de Consument zich wenden tot de daarvoor bevoegde rechter.
Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Indien de klacht gegrond is, zal de Ondernemer in de gelegenheid worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst door – zoals door de Ondernemer gewenst – vervanging of reparatie van het product. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, dan zal de Ondernemer de waarde van het geleverde aan de Consument terugbetalen. De terugbetaling geschiedt door middel van een overschrijving per bank.
klachten zullen niet in behandeling worden genomen wanneer blijkt dat er sprake is van oneigenlijk en onveilig gebruik, ondeugdelijke montering van de Materialen door de Consument en/of derden en/of Consument en/of derden wijzigingen hebben aangebracht of reparaties hebben verricht aan het geleverde.
Klachten met betrekking tot Materialen welke door Consument en/of derden in opdracht van Consument zijn gemonteerd c.q. geïnstalleerd, worden niet door Ondernemer in behandeling genomen. De Consument dient zich in dergelijke gevallen tot deze derde te wenden.

ARTIKEL 18 – Beperkingen van de aansprakelijkheid
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming jegens de Consument wanneer deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van omstandigheden waarop de Ondernemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Ondernemer.
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg van oneigenlijk en onveilig gebruik, ondeugdelijke montering van de Materialen c.q. producten door de Consument en/of enige derde in opdracht van de Consument, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Ondernemer.
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook, indien de Materialen door Consument en/of derden in opdracht van Consument zijn gemonteerd c.q. geïnstalleerd, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Ondernemer.
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, gegevens, afmetingen c.q. documentatie.
In geval van levering van Materialen door Ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Ondernemer op deze Materialen c.q. producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
Indien Ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de Consument Ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer.
Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ondernemer heeft voldaan.
Indien in rechte zou komen vast te staan dat Ondernemer en/of de door haar ingeschakelde derde aansprakelijk is voor door Consument geleden schade dan is de totale aansprakelijkheid van Ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad of anderszins in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer wordt uitgekeerd, indien geen verzekering is afgesloten of uitkering wordt geweigerd, tot maximaal vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen (voor zover Ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren), zulks ter keuze van Ondernemer.
Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, bewerkingskosten en dergelijke, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Ondernemer.
Indien de Consument Ondernemer aanspreekt op de door Ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Ondernemer.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Ondernemer en de aan haar gelieerde vennootschappen en ieder ander van wiens hulp Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 19 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen
In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Ondernemer en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 20 - Geschillenregeling
Geschillen tussen de Consument en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Consument zijn klacht eerst aan de Ondernemer heeft voorgelegd.
Nadat de klacht aan de Ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer het geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillen- commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding aan de Geschillencommissie verschuldigd.

ARTIKEL 21 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
HIBIN zal met bekwame spoed de verplichtingen van de Ondernemer tegenover de Consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie, in een bindend advies overnemen indien de Ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen, tenzij de Ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de Consument een schriftelijk beroep doet bij HIBIN.

ARTIKEL 22 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien (i) de Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) na het sluiten van de Overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen, (iii) de Consument bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, (iv) Indien door de vertraging aan de zijde van de Consument niet langer van Ondernemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, (v) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.
Indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
Indien Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
In geval, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ondernemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ondernemer op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 23 - Reglement HIBIN Garantiefonds
Het HIBIN Garantiefonds is ingesteld om orders uit te voeren die de bij HIBIN aangesloten leverancier vanwege surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen niet meer kan uitvoeren.
Het HIBIN Garantiefonds is uitsluitend van toepassing indien de order is geplaatst bij een lid van HIBIN.
Door het HIBIN Garantiefonds wordt een vooruitbetaling van 10% zeker gesteld.
Het HIBIN Garantiefonds draagt er zorg voor dat de order tegen de overeengekomen prijs en voorwaarden wordt uitgevoerd.
Bij een beroep op het HIBIN Garantiefonds is de Consument gehouden om zo spoedig mogelijk een afschrift van de order c.q. orderbevestiging, evenals een bewijs van een eventuele vooruitbetaling te zenden aan HIBIN, postbus 6680 CD Arnhem.
HIBIN is gehouden de Consument zijn beroep op het Garantiefonds schriftelijk te bevestigen en zo spoedig mogelijk daarna contact met hem op te nemen over de uitlevering van de order.
HIBIN wijst in overleg met de Consument een bij HIBIN aangesloten onderneming aan, die de order tegen de overeengekomen voorwaarden uitvoert. Zij streeft er met uiterste inspanning naar om de oorspronkelijke (op)leveringsdatum te handhaven c.q. zo dicht mogelijk te benaderen. Indien de Consument een beroep doet op het HIBIN Garantiefonds en er is sprake van een overeengekomen vaste of vermoedelijke datum van (op)levering, wordt de boeteclausule conform artikel van de in punt genoemde voorwaarden opgeschort. Partijen spreken in overleg met HIBIN een nieuwe datum van (op)levering af.
De aan te wijzen onderneming voert het overgrote deel van de bestelde Materialen in haar assortiment. De overige materialen worden in goed overleg met de Consument geleverd in gelijkwaardige kwaliteit en uitvoering.
Indien de order is uitgevoerd, zenden zowel de Consument als de Ondernemer hiervan bericht aan HIBIN.

ARTIKEL 24 - Overmacht
In geval van overmacht is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zulks ter harer keuze en zonder dat Ondernemer gehouden is om enige door Consument geleden schade te vergoeden.
In deze Overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Ondernemer de Materialen betrekt.
In het geval dat Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Consument die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Consument gedeeltelijk Materialen en/of diensten heeft geleverd – en aan de reeds geleverde Materialen en/of diensten zelfstandige waarde toekomt – is Ondernemer gerechtigd om de betreffende Materialen en/of diensten separaat te factureren. Consument is alsdan gehouden de betreffende factuur van Ondernemer te voldoen.

ARTIKEL 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle door Ondernemer aangegane Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
Eventuele geschillen tussen Ondernemer en Consument zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Ondernemer, tenzij de Consument dan wel Ondernemer ervoor heeft gekozen om conform artikel 20 het geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen.